Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? Kimler beyanname verecek?

2015 yılı kira gelirleri için verilmesi gereken kira beyannamesi ve kira geliri vergisinin kolay hesaplaması için örnek uygulamaları bulabilirsiniz.

Kategori : Vergi
Tarih : 12.01.2016

Kez Okundu
Gayrimenkul Sermaye İradı olarak adlandırılan kira gelirleri her yıl Mart ayının 25’ine kadar beyan edilir. Kira gelir 1. taksiti Mart ayı, 2.taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir.

Gerçek kişilerce elde edilen konut ve iş yeri kira gelirlerleri için verilmesi gereken beyanname ve ödenecek vergi ile ilgili izlememiz gereken adımları birlikte inceleyelim.

1. Kira gelirinin elde edildiği yıl nasıl belirlenir?

Geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri tahsil edildiği yılda elde edilmiş gelir olarak kabul edilir. Örneğin: 2013 ve 2014 yıllarına ait kira gelirleri topluca 2015 yılında tahsil edilmiş ise, 2015 yılının geliri olarak dikkate alınır.

Gelecek yıllara ait olup peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ilgili yılın kira geliri olarak kabul edilerek ilgili yıllarda beyan edilir. Örneğin: 2015 ve 2016 yılları kira gelirleri topluca 2015 yılında tahsil edilmiş ise, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilir.

2. Döviz olarak tahsil edilen kira gelirleri 

Döviz olarak kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru Türk Lirası’na çevrilerek beyan edilir.

3. Kiranın ayni olarak tahsil edilmesi

Kiranın ayni olarak (mal karşılığı)  alınması halinde, tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilerek beyan edilir.

4. İş yeri olarak kiralanan gayrimenkullerde Vergi Tevkifatı (Stopajı)

Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden %20 oranında vergi keserek ve kiralayan adına vergi dairesine ödeyeceklerdir.

Kimlerin vergi kesintisi yapmak zorunda olduğu Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sayılmıştır.

İşyeri kiracısı olan kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden 01.01.2007 tarihinden itibaren % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.

Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır. Örneğin: 3 aylık veya 2 yıllık işyeri kirası peşin tahsil edildiğinde, bu durumda peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

Ancak, gayrimenkulü kiralayan mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda gayrimenkulden elde edilen kira geliri yıllık beyanname ile beyan edilir.

5. Konut Kiralarında İstisna Tutarları

Konut kiralarının 2013, 2014 ve 2015 yılları itibariyle istisna tutarları aşağıdaki gibidir.

2015 Yılı Konut Kirası İstisna Tutarı: 3.600 TL

2014 Yılı Konut Kirası İstisna Tutarı: 3.300 TL

2013 Yılı Konut Kirası İstisna Tutarı: 3.200 TL

Buna göre 2015 yılında elde edilen konut kira gelirlerinin yıllık toplamı 3.600 TL’yi aşmıyorsa beyan edilmeyecek ve vergi ödenmeyecektir. Yıllık konut kira gelirinin istisna tutarını aşması halinde toplam konut kira tutarından 3.600 TL istisna düşülecek, kalan tutardan gider indirimi de yapıldıktan sonra bulunan matrah üzerinden Gelir Vergisi hesaplanarak ödenecektir.

İstisna tutarlarını aşan konut kira gelirlerinin tamamı beyan edilecektir. (2015 yılında elde edilen Gayrimenkul Sermaye iratları 2016 yılı Mart ayında beyan edilecektir.)


Konut kira gelirlerinde istisna uygulamasında dikkat edilecek hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

a) İstisna uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. Örneğin, konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanacaktır. İşyeri kira gelirine istisna uygulanmayacaktır.

b) Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 3.300 TL’lik istisnadan yararlanamayacaklardır.

c) Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

6. İş Yeri Kira Gelirlerinde Beyan Sınırı

İş yeri kira gelirleri, üzerinden her ay %20 oranında vergi kesintisi yapılmış olan gelirlerdir. Stopaj yolu ile vergilendirilmiş olan gelirlerin gayri safi toplamı aşağıdaki tutarları geçmedikçe beyan edilmez ve ilave vergi ödenmez.

2015 Yılı Beyan Sınırı: 29.000 TL

2014 Yılı Beyan Sınırı: 27.000 TL

2013 Yılı Beyan Sınırı: 26.000 TL


Yukarıdaki tutarlara göre; 2015 yılında elde edilen kira gelirleri gayri safi toplamının 29.000.- TL’yi geçmemesi halinde, bu gelirlerin içinde, vergisi stopaj yolu ile alınmış olan iş yeri kira gelirleri varsa beyana dahil edilmez. Gelirlerin yıllık toplamı beyan sınırını aşıyorsa gelirlerin tamamı beyan edilir. Her ne kadar konumuz sadece kira gelirleri ise de mükelleflerin bu gelir unsuru dışında başka gelirleri de varsa, gelir vergisi kanunun 86. maddesi çerçevesinde bu gelirlerin toplamı beyan sınırı ile mukayese edilerek irdeleme yapılacaktır.

7. 25 Mart 2016 Tarihine Kadar Kimler Kira Gelirleri İle İlgili Beyanname Verecek?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerin 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde elde ettikleri kira gelirleri ile aynı dönem içinde geçmiş yıllara ilişkin olarak elde ettikleri kira gelirleri toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 86 ncı maddesi çerçevesinde irdelenerek beyan edilecektir. Şöyle ki;

· Sadece konut kira geliri olup istisna sınırı olan 3.600 TL’yi aşanlar yılık GMSİ beyannamesi vereceklerdir.

· Sadece iş yeri kira geliri olup yıllık brüt kira gelirleri toplamı 29.000 TL’yi aşanlar yılık GMSİ beyannamesi vereceklerdir.

· Hem konut hem de iş yeri kira geliri olan kişiler ise, yıllık gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde; mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen kısmını aşan tutarı ile gelir vergisi tevkifatına tabi iş yeri brüt kira gelirlerinin toplamını birlikte dikkate alacaklardır. Bu toplam 29.000.- TL’yi aşmadığı takdirde sadece tevkifata tabi olmayan konut kira gelirleri beyan edilecektir.

· Yukarıdaki toplamın 29.000.- TL'yi aşması halinde ise gelirlerin tamamı beyan edilecektir.

· 2015 yılı içinde elde ettiği, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları toplamı, beyanname verme sınırı olan 1.400 TL’yi aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.

· Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler de beyanname vereceklerdir.

· Eşler ve çocukların kira gelirleri ayrı beyanname ile beyan edilecektir.

· Stopaj yolu ile kesilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

Gelir Vergisi mükellefleri 2015 yılı gelir vergisi beyannamelerini en geç 25 Mart 2015 tarihine kadar ilgili vergi dairesine verecekleridir. Tahakkuk eden verginin birinci taksiti 2016 Mart ayında, ikinci taksiti ise 2016 Temmuz ayında ödenecektir.

8. Kira Geliri Matrahının Hesabında İndirilebilecek Giderler

Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın tespiti için, kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem vardır.

· Gerçek Gider Yöntemi (GVK Md.74)

· Götürü Gider Yöntemi

Mükellefler gerçek veya götürü gider usulünden sadece birini seçmek mecburiyetindedir, her ikisini birden kullanmazlar.

8.1 Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi Halinde Hesaplanan Gider Tutarı

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılmaktadır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yönteminin seçilmesi mümkün değildir.

· Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, (hakları kiraya verenler hariç) kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri, gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler.

· Ancak, bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

8.2 Gerçek Gider Yönteminin Seçilmesi Durumunda İndirilecek Giderler Tutarı

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 74 üncü maddesinde sayılmıştır. Buna göre aşağıda sayılan giderlerin belgelerine dayanarak bulunan toplamı indirilecek gideri oluşturmaktadır.

· Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

· Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri,

· Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

· Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)

· Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

· Amortismanlar,

· Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

· Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

· Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (yabancı ülkelerde ödenen kira bedelleri indirilemez),

· Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,

brüt kira tutarından indirilebilmektedir.

Ayrıca eğitim ve sağlık harcamaları, bireysel emekliliğe ödenen katkı payları, bağış ve yardımlarda gider olarak yazılabilir.Gerçek gider yöntemini seçenler gider belgelerini 5 yıl boyunca saklamak zorundadırlar.

Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilememektedir. Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gideri için kullanılacak formül

 İndirilecek Gider = ( Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat ) / Toplam Hasılat

(*)Vergiye tabi hasılat: Toplam hasılat – Mesken kira geliri istisnası


9. Gayrimenkul Sermaye İradında Zarar Doğması Hali

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde meydana gelen eksilmeler zarar sayılmaz ve iradın gayri safi miktarının tespitinde gider olarak kabul edilmezler.

Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan zararlar, beş yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen kira gelirlerinden gider olarak düşülebilmektedir. Bu durumun iki istisnası vardır:

· Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedellerini indirim konusu yapmaları durumunda bir zarar doğması halinde, bu zararın gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılması söz konusu değildir.

· Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait hasılattan indirim konusu yapılan iktisap bedelinin %5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak dikkate alınamamaktadır.

10. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi; kira geliri elde eden mükelleflerin MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi kurum ve kuruluşlardan Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanına aktarılan bilgileri kullanılarak, beyannamelerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.

Sistemden sadece kira geliri elde edenler faydalanabilmektedir. Sistem sadece 2011 ve takip eden yıllarda elde edilen kira geliri beyannameleri için hazırlanmıştır.

Sisteme;

· İnternet Vergi Dairesi şifresi kullanılarak, (Şifre yoksa, herhangi bir vergi dairesine kimlikle başvurularak ücretsiz olarak alınabilir.) veya

· Kişiye özel hazırlanmış güvenlik soruları cevaplanarak

giriş yapılabilmektedir.

Kira geliri yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu bakımdan, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmadığında, internet vergi dairesinde hazırlanan kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda, şahıs adına vergi dairesinde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Onaylanan kira beyanına ilişkin ödemeler anlaşmalı bankalardan veya tüm vergi dairelerinden yapılabilir. Ayrıca internet bankacılığı kullanılarak da vergi borcu ödenebilir. Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Beyannameler vergi dairesine gidilerek elden veya internet ortamında (E-Beyanname Düzenleme Programı) da verilebilecektir.

 

11. Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri

Mükelleflerin, 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2016 yılının MART ayının 1’inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Beyanname; normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarihte, taahhütlü posta ile gönderilmiş ise zarfın üzerindeki postaya veriliş tarihinde verilmiş sayılır.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderebileceklerdir.

12. 2015 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi
 
12.000 TL'ye kadar 15%
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası 20%
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası
27%
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası
35%


2015 Yılı Konut Kirası İstisna Tutarı: 3.600 TL, 2014 Yılı Konut Kirası İstisna Tutarı: 3.300 TL, 2013 Yılı Konut Kirası İstisna Tutarı: 3.200 TL

İş Yeri Kira Gelirlerinde Beyan Sınırı 2015 Yılı Beyan Sınırı: 29.000 TL, 2014 Yılı Beyan Sınırı: 27.000 TL, 2013 Yılı Beyan Sınırı: 26.000 TL


13. Kira Gelirlerinin Beyanına İlişkin Örnekler

Örnek 1: Selin hanım, dairesini 2015 yılında aylık 1.000 TL’den konut olarak kiraya vermesi sonucu 12.000 TL kira geliri elde etmiştir.Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili gerçek giderleri toplamı (asansör ve sigorta gideri) 3.000 TL’dir. (Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

                              = 12.000 – 3.600 = 8.400 TL

İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat

                             = (3000 x 8.400) / 12.000 = 2.100 TL

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi İrat Toplamı = 12.000 TL 

Vergiden İstisna Tutar = 3.600 TL 

Kalan (12.000 – 3.600) = 8.400 TL 

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı = 2.100 TL 

Vergiye Tabi Gelir (8.400 – 2.100) = 6.300 TL 

2015 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesine göre vergiye tabi gelirin 12.000 TL ye kadar olan kısmı için gelir vergisi oranı: %15 'di. Buna göre 6.300 TL 'nin %15'i = 945 TL yapıyor.
Hesaplanan Gelir Vergisi = 945 TL 

+ Damga Vergisi = 47,80 TL

 

Örnek 2: Metin Bey, 2015 yılında dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 20.000 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 Gayrisafi İrat Toplamı = 20.000 TL 

Vergiden İstisna Tutar = 3.600 TL 

Kalan (20.000 – 3.600) = 16.400 TL

%25 Götürü Gider (16.400 x %25) = 4.100 TL

Vergiye Tabi Gelir (16.400 – 4.100) = 12.300 TL 

 2015 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesine göre vergiye tabi gelirin 12.300 TL 'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, kalan 300 TL fazlası için %20''lik vergi oranı uygulandığında  60TL bulunur. Böylelikle ödenecek olan toplam gelir vergisi tutarı 1.860 TL olarak hesaplanır.

Hesaplanan Gelir Vergisi = 1.860 TL 

+ Damga Vergisi = 47,80 TL 

 

Örnek 3: Muhsin Bey, 2014 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 20.000 TL ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 40.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 7.200 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Konut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı ile işyeri kira geliri toplamı olan (16.700 + 36.000=) 52.700 TL, 2014 yılı için beyan sınırı olan 27.000 TL’yi aştığı için, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir. Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır. Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 Konut Kira Geliri = 20.000 TL 

Vergiden İstisna Tutar = 3.300 TL 

Kalan = 16.700 TL 

İşyeri Kira Geliri = 40.000 TL 

Gayrisafi İrat Toplamı (16.700 + 36.000) = 52.700 TL 

%25 Götürü Gider (52.700 x %25) = 13.175 TL 

Vergiye Tabi Gelir (52.700 - 13.175) = 39.525 TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi = 8.231,75 TL 

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler = 7.200 TL 

Ödenecek Gelir Vergisi = 1.031,75 TL 

Damga Vergisi = 47,80 TL 

 

Örnek 4: Halis Bey, üç adet dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu yıllık 20.000 TL, 18.000 TL ve 30.000 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Mükellefin, 2014 yılında kiraya verdiği üç konuttan elde ettiği toplam kira geliri: 20.000 + 18.000 + 30.000 = 68.000 TL’ dir. Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

 

Konut Kira Geliri = 68.000 TL 

Vergiden İstisna Tutar = 3.300 TL 

Kalan (68.000 - 3.300) = 64.700 TL 

%25 Götürü Gider (64.700 x %25) = 16.175 TL 

Vergiye Tabi Gelir (64.700 - 16.175) = 48.525 TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi = 10.661,75 TL 

Damga Vergisi = 47,80 TL 

 

Örnek 5: Hatice Hanım ve eşi Kenan Bey, 2014 yılında ayrı ayrı 1/2 hissesine sahip oldukları dairelerini konut olarak kiraya vermeleri sonucu, 25.000 TL kira geliri elde etmişlerdir. Hatice Hanım ayrıca 2014 yılında işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 15.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedeli üzerinden 3.000 TL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Kenan Bey aynı zamanda avukatlık faaliyetinden dolayı 2014 yılında 150.000 TL serbest meslek kazancı elde etmiştir. Yıl içinde serbest meslek kazancından 30.000 TL tevkifat yapılmıştır. Her iki mükellef de götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükelleflerin kira gelirlerine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Hatice Hanımın Beyanı:

Örnekte kiraya verilen konut 1/2 hisseli olduğundan elde edilen 25.000 TL kira gelirinin (25.000/2) 12.500 TL’sini Hatice Hanım, 12.500 TL’sini de Kenan Bey ayrı ayrı beyan edecektir. Hatice Hanımın gelir vergisi tevkifatına tabi tutulan işyeri kira geliri 15.000 TL ile hissesine düşen konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna tutarı aşan kısmı (12.500 – 3.300 =) 9.200 TL birlikte dikkate alındığında (15.000 + 9.200 =) 24.200 TL 2014 yılı için beyanname verme sınırı olan 27.000 TL’yi aşmadığından, işyeri kira geliri beyannameye dahil edilmeyecek olup, sadece hissesine düşen 12.500 TL konut kira geliri beyan edilecektir.

 

Gayrisafi İrat Toplamı = 12.500 TL 

Vergiden İstisna Tutar = 3.300 TL 

Kalan (12.500 – 3.300) = 9.200 TL 

%25 Götürü Gider (9.200 x %25) = 2.300 TL 

Vergiye Tabi Gelir (9.200 – 2.300) = 6.900 TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi = 1.035,00 TL 

Damga Vergisi = 47,80 TL

 
Kenan Bey'in Beyanı:

Kenan Bey, konut olarak kiraya verilen daireden hissesine düşen kira geliri 12.500 TL’dir. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olan mükellefler, 3.300 TL’lik konut kira geliri istisnasından yararlanamazlar. Mükellef, gerçek usulde gelir vergisine tabi serbest meslek erbabı olduğundan, konut kira geliri istisnasından yararlanamayacaktır. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde serbest meslek kazancıyla birlikte kira gelirini de beyan etmek zorundadır.

 
Konut Kira Geliri = 12.500 TL 

%25 Götürü Gider (12.500 x %25) = 3.125 TL 

Safi İrat = 9.375 TL 

Serbest Meslek Kazancı = 150.000 TL 

Beyan Edilen Gelirler Toplamı (150.000 + 9.375) = 159.375 TL 

Vergiye Tabi Gelir = 159.375 TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi = 48.541,25 TL 

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler = 30.000 TL 

Ödenecek Gelir Vergisi = 18.541,25 TL 

Damga Vergisi 47,80 TL


Örnek 6: Şahin Bey, sahibi olduğu iki daireyi konut olarak kiraya vermesi sonucunda 2014 yılında toplam 60.000 TL kira geliri elde etmiştir. Mükellef, 15.07.2014 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastaneye 6.000 TL ve 20.10.2014 tarihinde kamuya ait bir yetiştirme yurduna 9.000 TL nakit olarak bağışta bulunmuştur. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayrisafi İrat Toplamı = 60.000 TL 

Vergiden İstisna Tutar = 3.300 TL 

Kalan (60.000 – 3.300) = 56.700 TL 

%25 Götürü Gider (56.700 x %25) = 14.175 TL 

Safi İrat (56.700 – 14.175) = 42.525 TL 

Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri İçin Yap. Bağış ve Yardımlar* =15.000 TL 

Vergiye Tabi Gelir (42.525 – 15.000) = 27.525 TL 

Hesaplanan Gelir Vergisi = 4.991,75 TL 

Damga Vergisi 47,80 TL

 
(*) Okul, yurt, sağlık tesisleri ve huzurevleri için genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere yapılan bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Bu nedenle örneğimizdeki, kamuya ait yetiştirme yurduna nakit olarak yapılan 9.000 TL ile Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastaneye nakit olarak yapılan 6.000 TL ’nin tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (1001B Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)

Bu haber ilgili diğer haberler

Vergi kategorisindeki diğer haberler

TOP